កម្មវិធីអាហារូបករណ៍

សាកលវិទ្យាល័យផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅតាមនិទ្ទេសដូចខាងក្រោម៖

និទ្ទេស  អាហារូបករណ៍ តម្លៃសិក្សា/ឆ្នាំ
A 100% ឥតបង់ថ្លៃ
B 70% 126$
C 60% 168$
D 50% 210$
E 40% 252$