មហាវិទ្យាល័យ

សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យាបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតលើ ៨មហាវិទ្យាល័យ និង​ ២១ ជំនាញ ព្រមទាំងបណ្តុះបណ្តាលើជំនាញវិជ្ជាជីវ:ជាច្រើនទៀត។

១. មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ

 • នីតិសាធារណៈ
 • នីតិឯកជន

២. មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ

 • វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ
 • ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

៣. មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

 • ទីផ្សារ
 • គ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍន៍
 • គ្រប់គ្រង
 • ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
 • គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ

៤. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា និង គណិតវិទ្យាអនុវត្តន៍

 • វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
 • គណិតវិទ្យាអនុវត្តន៍

៥. មហាវិទ្យាល័យភាសាបរទេស

 • ភាសាអង់គេ្លស
 • ភាសាថៃ
 • ភាសាជប៉ុន
 • ភាសាចិន

៦. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ

 • វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

៧. មហាវិទ្យាល័យសណ្ឋាគារ និង ទេសចរណ៍

 • គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ
 • គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍

៨. មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និង អភិឌ្ឍន៍ជនបទ

 • ផលិតកម្ម
 • ក្សេត្រសាស្ត្រ
 • បសុព្យាបាល

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

 • រដ្ឋបាល និង លេខាធិការ
 • គណនេយ្យទូទៅ
 • ចិត្តគរុគោសល្យវិទ្យា
 • គណនេយ្យធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
 • គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • ភាសាបរទេសទូទៅ
 • ការគ្រប់គ្រង និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • កុំព្យូទ័រគ្រប់កម្រិត
 • ទំនាក់ទំនងការទូត និង កិច្ចការអន្តរជាតិ
 • វិជ្ជាជីវៈច្បាប់ទូទៅ