កំរិតសញ្ញាប័ត្រ

សាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធក្រេឌីត

 • ​បរិញ្ញាបត្ររងសិក្សារយៈពេល ២ឆ្នាំ មានចំនួន ៧០ក្រេឌីត
 • ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានមានរយៈពេល ១ឆ្នាំ មានចំនួន ៣០ក្រេឌីត
 • បរិញ្ញាបត្រសិក្សារយៈពេល ៣ឆ្នាំ មានចំនួន ១២០ក្រេឌីត
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សិក្សារយៈពេល ២ឆ្នាំ មានចំនួន ៦០ក្រេឌីត
 • បណ្ឌិត សិក្សារយៈពេល ៣ឆ្នាំ មានចំនួន ៥៤ក្រេឌីត

លក្ខខណ្ឌនៃការសិក្សា

 • ថ្នាក់បណ្ឌិត ៖ មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ៖ មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៖ មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ៖ មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

តម្លៃសិក្សា

 • ថ្នាក់បណ្ឌិត ៖ ២៥០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ៖ ៨០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៖ ៤២០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ៖ ៣០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ

ម៉ោងសិក្សា

ថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ

 • ពេលព្រឹក ៖ ០៧:៣០ – ១០:៤៥ AM
 • ពេលរសៀល ៖ ០១:៣០ – ០៤:៤៥ AM
 • ពេលយប់ ៖ ០៥:៣០ – ០៨:៣០ AM

ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ

 • ពេលព្រឹក ៖ ០៧:៣០ – ១១:៣០ AM
 • ពេលរសៀល ៖ ០១:៣០ – ០៤:៤៥ AM