សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលមុខវិជ្ជា «ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការនិយាយជាសាធារណៈ » បង្រៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យ បណ្ឌិត ឡាច សំរោង សាកលវិធ្យាធិការ(CUP)

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ វគ្គឥស្សរជន និងមន្រ្តីរាជការវ័យចំណាស់ ជំនាន់៥ វគ្គ២ វេនយប់ CUP កំពុងសិក្សាលើមុខវិជ្ជា «ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការនិយាយជាសាធារណៈ » បង្រៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យ បណ្ឌិត ឡាច សំរោង សាកលវិធ្យាធិការ(CUP)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *